Exempelmeningar.nu

Exempelmeningar till samtida

Här kan du hitta en stor uppsättning exempelmeningar till ordet samtida, det vill säga meningar som illustrerar hur man kan använda ordet samtida i en mening. Att se hur ett ord används i en mening kan hjälpa till mycket med förståelsen kring vad ordet betyder, och i vilka sammanhang man kan använda "samtida".

Samtida i en mening

Här nedanför hittar du exempelmeningar till ordet samtida.


 1. I en samtida krönika läses:.


 2. Dammen är samtida med kvarnen.


 3. Som en samtida rapport beskriver det:.


 4. Inga samtida källor nämner osämja mellan bröderna.


 5. Några av de samtida historikerna är kända vid namn.


 6. Redan samtida rapporter menade att pojkarna mördats.


 7. Enligt samtida press vägde alltsammans mellan tre och fyra ton.


 8. Hennes röst har beskrivits i både samtida och senare recensioner.


 9. Han lärde känna många samtida författare, särskilt Fredrika Bremer.


 10. De samtida såg byggandet av varuhuset som en viktig etapp i Helsingfors historia.


 11. I Shelleys närmaste krets av beundrare ingick de mest progressiva samtida tänkarna.


 12. Vid sjutton års ålder var Linné väl bevandrad i den samtida botaniska litteraturen.


 13. I samtida kulturyttringar förekommer tvättbjörn främst i barn- och ungdomslitteratur.


 14. Följande samtida definitioner citeras ofta eller är typiska inom samhällsvetenskapen.


 15. Sakristian öster om koret är samtida med kyrkan och har golv, väggar och fönster som kyrkan i övrigt.


 16. Kungen, själv målare, hade köpt en omfattande samling målningar av främst samtida nordiska konstnärer.


 17. Nära samtida källor som Vitruvius, diskuterar uteslutande proportioner som kan uttryckas med hela tal.


 18. Christopher Marlowe och hans samtida, William Shakespeare, satte upp pjäser med brett publikt intresse.


 19. Ungefär samtida med boplatsen i Kangos, eller något senare, är den vid Dumpokjauratj i Arjeplogs kommun.


 20. Sammanslagningen sågs av samtida media som ett sätt att förebygga kommunistisk underminering av Zanzibar.


 21. Alkohol och andra droger påverkar hjärnan och överkonsumtion är särskilt farligt vid samtida medicinering.


 22. Praktiskt taget alla samtida och nutida biografier fördömer Puninas och Kaminskajas roll i Achmatovas liv.


 23. Jacobs menar att det är typiskt Auden att förena traditionell kristendom med samtida teologi på detta vis.


 24. Till Kungsholmen, Skeppsholmen eller Djurgården fanns på 1500-talet inga broar, som en samtida karta visar.


 25. Han blev känd 1848 för A Fable for Critics, en längre satirisk dikt om samtida poeter och litteraturkritiker.


 26. Polybios var dock inte samtida, han levde och verkade en generation efter de stora händelserna runt 200 f.Kr.


 27. Bland annat lät hon människorna i sina skulpturer draperas i togaliknande kläden istället för samtida kläder.


 28. En uppskattning av besättningens sammansättning har dock kunnat göras med hjälp av samtida skriftliga källor.


 29. Horace Canonicae är ett verk som sammanför den kristna historien med en vanlig dag i en samtida människas liv.


 30. Janáčeks samtida beskrev honom som opålitlig och reserverad, men förmögen till passionerad besatthet för dem han älskade.


 31. De spelade en avgörande roll när det gällde att testa och sprida idéer till samtida vetenskapsmän, som exempelvis Huygens.


 32. Man tror dock att kyrkan är samtida med kristnandet av området och grundandet av Linköpings stift, dit kyrkan först hörde.


 33. I gryningen började eldgivningen från de nya batterierna, som enligt en samtida beskrivning "fattade fienden uti flanquen".


 34. Flera andra uppsättningar och utgivningar finns säkert daterade, och han nämns vidare i några välkända dagböcker av samtida.


 35. Även om hennes samtida kollegor som Sayers och Agatha Christie är mer välkända idag finns Marshs böcker fortfarande i tryck.


 36. Bacon myntade uttrycket "kunskap är makt" och såg vetenskapen i ett större samhällssammanhang än många andra av hans samtida.


 37. I Kerfstedts vuxenlitteratur blandas den samtida problemorienterade litteraturen med en sentimental romantisk romantradition.


 38. I vissa scener täcktes Monroes kropp endast av ett lakan eller en handduk, vilket av den samtida publiken ansågs chockerande.


 39. Det var dock inte bara Haydon som inspirerat Keats till att skriva om urnan, utan inspirationen kom från många samtida källor.


 40. Han betraktas som den främsta arkitekten inom den klassiska perioden inom den osmanska arkitekturen, och har jämförts med Michelangelo, som var hans samtida i västvärlden.


 41. Trots att den moderna språkdräkten kvarstår försvinner alltmer av de sekulära och samtida elementen ur poesins handling, i takt med att allt fler bibliska figurer inträder.


 42. Medan Yeats tidiga dikter i hög grad använder iriska myter och folksagor, upptas hans senare diktning mer av samtida frågor och hans stil genomgick en dramatisk förändring.


 43. Vissa anser att hans humanism är naiv och hans verk antimoderna och menar att de saknar de nya uttryckssätt eller experiment som finns hos Rays samtida, som Jean-Luc Godard.


 44. Det finns inte kvar några samtida porträtt av Anne Boleyn, det enda som finns är en medalj som gjordes 1534 för att fira hennes andra graviditet; den är dock väldigt skadad.

Synonymer till samtida

Ett annat sätt att förstå bättre hur ett ord kan användas är att granska vilka synonymer det har, samt hur dessa synonymer kan användas. Exempelvis har ordet samtida följande synonymer: modern.

Föregående och nästa ord i databasen

‹‹ samtid samtidig ››

Allmänt om våra exempelmeningar

Exempelmeningarna för ordet samtida som vi presenterar på denna webbplats kommer från olika officiella källor. Till exempel är en av våra källor artiklar på Wikipedia som klassificeras som åtminstone bra artiklar. Men vi använder också nyhetsartiklar, böcker och andra generiska texter för att samla exempel meningar om hur ordet "samtida" kan användas i en mening. Till höger om varje mening hittar du en länk ut-pil som skickar dig till källan till meningen, där du kan komma åt hela texten och sammanhanget för den presenterade exempelmeningen. Detta kan vara användbart eftersom vissa ord ibland kan vara svåra att förstå utifrån enbart en mening, medan hela artikeln eller texten kan hjälpa dig att få insikt om hur du använder "samtida" i ett större sammanhang.