Exempelmeningar.nu

Exempelmeningar till samtid

Här kan du hitta en stor uppsättning exempelmeningar till ordet samtid, det vill säga meningar som illustrerar hur man kan använda ordet samtid i en mening. Att se hur ett ord används i en mening kan hjälpa till mycket med förståelsen kring vad ordet betyder, och i vilka sammanhang man kan använda "samtid". Dessutom visar vi också hur olika böjningar av ordet samtid kan användas, de böjningar som vi även har exempelmeningar till är samtiden, samtidens och samtids. Om du klickar på den böjning av ordet samtid som du är intresserad av kommer du till listan över exempelmeningar för just den formen.

Samtid i en mening

Samtid är grundformen till detta ord, här nedan hittar du exempelmeningar till samtid.


 1. I sin samtid var hon också känd som Anne Charlotte Edgren.


 2. Skalden - sådan var hans uppfattning skriver för sin samtid.


 3. Den nya borgen och slottet framstod i sin samtid som en stad i staden.


 4. Han anses med dessa sonetter vara den främste poeten under sin samtid.


 5. Redan i hans samtid ansåg många att han var en konstnär av det förgångna.


 6. Det är ett land som kämpar för att bli vän med sin samtid, säger Johan Ripås.


 7. Klimatkrisens effekter i vår samtid och för vår framtid blev mycket konkreta.


 8. Att Kerfstedt var populär i sin samtid bekräftas av litteraturvetaren Sonja Svensson.


 9. Han blev redan i sin samtid kritiserad av andra forskare, bland annat av Sune Lindqvist.


 10. Även om Bellman idag inte uppfattas så, framstod han för sin samtid som en stor humorist.


 11. Medan mangan berättade om sin samtid, tecknar filmen ett porträtt av ett Japan från förr.


 12. Redan under Shakespeares samtid fanns det tecken på att pjäsen var svår att genrebestämma.


 13. Författarna påpekar dock att Kerfstedt under sin samtid räknades till de mer populära författarna.


 14. Warren (1973) ger uttryck för: Henrik den yngre var den enda i sin familj som var populär i sin samtid.


 15. I slutet av 1900-talet uppmärksammades hon på nytt för sina för sin samtid kontroversiella kvinnoporträtt.


 16. Många politiker och ledare har använt hans regeringstid för att illustrera politiska händelse i sin samtid.


 17. I sin samtid fick Karl XII ett rykte om sig att han levde mycket spartanskt, nästan som en vanlig bonddräng.


 18. Hans skönlitterära alster är å andra sidan svårtillgängliga bitvis, och torde så ha varit redan under hans samtid.


 19. Det är viktigt med traditioner men vi måste också jobba med samtid och framtid så scenkonsten är relevant för vår publik.


 20. Piper har både av sin samtid och i efterhand tillskrivits stor betydelse för sin mycket inflytelserika post hos Karl XII.


 21. Schönberg hade ett oerhört stort inflytande på sin samtid och undervisade i komposition såväl i Wien, som i Berlin och USA.


 22. När Pericles döms till döden för att ha avslöjat gåtans lösning har det paralleller till rättsskipningen under Shakespeares samtid.


 23. Det innehåller utställning som förklarar skeppets historia och dess samtid samt bärgade föremål, från hela bronskanoner till husgeråd.


 24. Avgörande är också om det finns en berättelse som kan berätta något om vår samtid och väcka tankar om våra relationer till nära och kära.


 25. Dels knyter detta an till titeln ("for the time being"), dels placerar det diktens handling i en samtid, oavsett när samtiden utspelar sig.


 26. Det var en ovanlig företeelse bland flickor under hennes samtid, då det sågs som en mors plikt att förbereda sin dotter inför bröllopsnatten.


 27. I sin samtid var Weissman välkänd som en första klassens gentleman som ständigt under sina uppträdanden var iklädd frack, fluga och cylinderhatt.


 28. Kerfstedts liv och författarskap beskrevs i hennes samtid i flera verk av Gurli Linder, däribland Sällskapslivet i Stockholm under 1880- och 1890-talen.


 29. Le Roy tillhörde den femte generationen av en urmakarfamilj och beskrevs av sin samtid som "den mest skickliga urmakare i Frankrike, möjligen i Europa".


 30. Danielson-Gambogi vände sig mot starka traditionella uppfattningar om män och kvinnor och den allmänna undervärdering av kvinnor som hon såg i sin samtid.


 31. Frodsham anser också att fenomenet med sexdockor och robotar är ett symptom av en ”porrifierad” samtid, och ställer sig därför tveksam till deras användande.


 32. Han nämner ett vardagsrum, en jukebox och en vinkällare, och andra symboler som snarare förankrar handlingen i en modern samtid än kring tiden för Jesu födelse.


 33. Hans omfattande populärvetenskapliga produktion gav inga yrkesmässiga meriter i hans samtid, men föregrep den "tredje uppgiften" som nu är inskriven i högskolelagen.


 34. Geijer räknades, trots olikheterna med ultrarojalisterna, till de reaktionära konservativa av sin samtid, dock utan att själv till en början ta ställning i den riktningen.


 35. Engdahl har bland annat forskat inom emotionssociologi och i studien ”Depressiv kärlek: en social patologi”, en bok som släpptes 2016, undersöker hon kärleken i vår samtid.


 36. Fastän uppburen av sin samtid har Geijers lyrik senare blivit starkt kritiserad för att sakna bestående konstnärligt värde; detta gäller åtminstone de tidiga götiska dikterna.


 37. Vid tiden då Dante levde var latinet det egentliga skriftspråket, av Dante och hans samtid kallat grammatica, till skillnad från folkspråken eller dialekterna, latium vulgare.


 38. Under sin samtid rönte hon framgångar både som dramatiker och prosaist, medan hon i dag är ihågkommen främst för sin radikala feministiska dramatik, främst den från 1880-talet.


 39. Holmbäck undersökte därvid möjligheterna att bilda ett litterärt sällskap i syfte att främja intresset för Hjalmar Söderbergs författarskap, hans person, hans samtid och hans miljöer.


 40. Att Elisabet lyckades återställa myntvärdet var en av tre framgångar under hennes regering som kom att nämnas på hennes gravsten, vilket visar vilket värde hennes samtid gav åt en stabil valuta.


 41. Däremellan gör sig alltfler disparata röster hörda, i tidsmässigt olika kontexter, innan berättelsen återigen i sista delen återgår till att skildras en lugn och rättfram berättare i poetens samtid.


 42. Den tjeckiske konstnären Vincenc Morstadt (1802–1875) uppskattades av både samtid och eftervärld för sina många akvareller, teckningar och gravyrer från Prag och dess omgivningar, publicerade i album.


 43. Trots att han var både känd och uppskattad av sin samtid var Bellmans ekonomi dock aldrig särskilt stark, eftersom den nya publik som uppkommit visserligen kunde göra honom känd, men knappt livnära honom.

Samtiden i en mening

Samtiden är en böjningsform av ordet samtid, här nedan hittar du exempelmeningar till samtiden.


 1. Henrik den yngres rykte i samtiden var dock inte så negativt.


 2. Poesin måste således göra både historien och samtiden rättvisa.


 3. Boken blev mycket berömd i samtiden och översattes till andra språk.


 4. Detta avvisades dock av samtiden, och har även avvisats av senare historiker.


 5. Dock förhåller sig både litteraturtyperna till de samhällsproblem som fanns i samtiden.


 6. Freemans verk ledde därför i samtiden till en exciterad debatt om hans användning av källtexter.


 7. I samtiden var Moss Järnverk särskilt känt för kanongjuteriet, vid etablering det första i landet.


 8. Men samtiden var inte enbart positivt inställd, speciellt byggnadens exotiska inslag rönte kritik.


 9. I denna bok använde hon tidsresan som litterärt grepp för att presentera en svunnen tid i samtiden.


 10. I samtiden har pjäsen fått positiv uppmärksamhet för sin behandling av genus, sexualitet och härkomst.


 11. Kvarteren uppvisar en rik blandning av då för tiden populära stilar, något som kritiserades av samtiden.


 12. Denna form av nepotism var inte bara accepterad i samtiden, utan sågs snarast som en plikt gentemot släkten.


 13. Melodierna i hans sånger lånade han liksom andra sångförfattare ofta från melodier som var populära i samtiden.


 14. Lokaler hyrdes där på våning två och halva våning tre i ett hus, som för samtiden var känt som Brunkebergs hotell.


 15. Leffler är i dag mest känd för sin radikala feministiska dramatik, medan hon i samtiden också var en populär prosaist.


 16. Detta arbete möttes av stor välvilja i den norska samtiden, och han räknas nu som grundläggaren av norsk språkvetenskap.


 17. Det finns dessutom delar av berättelsen som varken passar in i Bibeln eller samtiden, såsom exempelvis när Maria pratar till sitt spädbarn.


 18. Dels knyter detta an till titeln ("for the time being"), dels placerar det diktens handling i en samtid, oavsett när samtiden utspelar sig.


 19. Det fanns mat i överflöd, gott om kläder och brännved så att ingen behövde frysa och arbetsförhållandena var för samtiden tillfredsställande.


 20. När Östberg presenterade sitt förslag Mälardrott såg samtiden likheter med Dogepalatset (Palazzo Ducale) och Markuskyrkans kampanil i Venedig.

Samtidens i en mening

Samtidens är en böjningsform av ordet samtid, här nedan hittar du exempelmeningar till samtidens.


 1. Hon tillhörde samtidens mer populära författare.


 2. Styrkan i dessa litterära genrer kan bedömas genom hur samtidens läsare reagerade.


 3. Här ser man ofta kvinnor med folkdräkter som är helt opåverkade av samtidens modernitet.


 4. Enligt Kerfstedt var inte könsrollerna det största problemet utan samtidens sedesförfall.


 5. Han var en medveten beställare och väl insatt i samtidens pågående, relevanta byggprojekt.


 6. Hårleman utformade stora delar av slottets inre detaljer i en senare stil, mer i samtidens smak: rokoko.


 7. Hennes verk var okonventionellt för samtidens läsare, och lite av det publicerades under hennes livstid.


 8. I pjäsen återges lantliga engelska seder och bruk och den är kryddad med slängar mot samtidens puritaner.


 9. Som sådan uttalade han sig samma år om samtidens "judeproblem" och för en restriktiv svensk flyktingpolitik.


 10. Även om den inte stämde överens med samtidens talspråk så var den inte överdrivet konservativ i sitt språkbruk.


 11. Alla dessa personer var ytterst centrala i samtidens diktning, musik, och vetenskap, och har där lämnat varaktiga spår.


 12. Grünewaldvillan, som huset numera kallas, blev konstnärshem och träffpunkt för samtidens konstnärer och konstintresserade.


 13. En form av kult växte fram kring henne och Jungfrudrottningen hyllades i samtidens porträtt, teaterstycken och litteratur.


 14. Efter en resa genom Europa, där hon på djupet tog del av samtidens idédebatt, publicerade hon 1885 dramat Hur man gör godt.


 15. Han var en av den ungerska samtidens viktigaste kulturpersonligheter hade stor auktoritet i språkliga och litterära frågor.


 16. Hon var kritisk till samtidens dubbelmoral som ställde olika krav på mäns och kvinnors beteende före och under äktenskapet.


 17. Erasmus kom att bilda navet i en brevväxling mellan mer än femhundra av samtidens främsta tänkare inom filosofi och politik.


 18. I en intervju från 2002 för Rolling Stone, uttryckte hon missnöje med samtidens musikindustri, och beskrev det som en "kloak".


 19. Nutida kritik är splittrad på samma sätt när man bedömer pjäsen i förhållande till samtidens politiska och sociala sammanhang.


 20. Mengs och Bayeu målade enligt samtidens konventioner och akademiska ideal som bar på inslag av barock, rokoko och nyklassicism.

Samtids i en mening

Samtids är en böjningsform av ordet samtid, här nedan hittar du exempelmeningar till samtids.


 1. De är en del av byggnadens arkitektur och återspeglar sin samtids stilriktning.


 2. Vid sidan av Nils Karleby och Gustav Möller räknas Wigforss till sin samtids stora socialdemokratiska teoretiker.


 3. De teman Mann valde att behandla anknöt till hans samtids världspolitiska händelser, samtidigt som de är av allmänmänsklig relevans.


 4. I sann renässansanda levde han efter mottot Till källorna, och han använde tidiga källor för att kritisera sin samtids tolkning av religionen.

Föregående och nästa ord i databasen

‹‹ samtalsämne samtida ››

Allmänt om våra exempelmeningar

Exempelmeningarna för ordet samtid som vi presenterar på denna webbplats kommer från olika officiella källor. Till exempel är en av våra källor artiklar på Wikipedia som klassificeras som åtminstone bra artiklar. Men vi använder också nyhetsartiklar, böcker och andra generiska texter för att samla exempel meningar om hur ordet "samtid" kan användas i en mening. Till höger om varje mening hittar du en länk ut-pil som skickar dig till källan till meningen, där du kan komma åt hela texten och sammanhanget för den presenterade exempelmeningen. Detta kan vara användbart eftersom vissa ord ibland kan vara svåra att förstå utifrån enbart en mening, medan hela artikeln eller texten kan hjälpa dig att få insikt om hur du använder "samtid" i ett större sammanhang.