Exempelmeningar.nu

Exempelmeningar till Koranen

Här kan du hitta en stor uppsättning exempelmeningar till ordet Koranen, det vill säga meningar som illustrerar hur man kan använda ordet Koranen i en mening. Att se hur ett ord används i en mening kan hjälpa till mycket med förståelsen kring vad ordet betyder, och i vilka sammanhang man kan använda "Koranen".

Koranen i en mening

Här nedanför hittar du exempelmeningar till ordet Koranen.


 1. Det var dock endast ett urval ur Koranen.


 2. Koranen säger även att människan skapades från lera.


 3. År 1961 utgavs Åke Ohlmarks översättning av Koranen.


 4. Styret grundar sig på Koranen och islamisk rätt, sharia.


 5. Koranen skrevs tidigast på arabiska med konsonantskrift.


 6. Den viktigaste läropunkten i Koranen är strikt monoteism.


 7. Koranen nämner att man ska hjälpa muslimer om man ser dem lida.


 8. Bland annat följande utdrag ur Koranen hänvisas till i frågan:.


 9. Tron är viktig och innebär bland annat att man håller Koranen för sann.


 10. Varken Koranen eller Bibeln nämner kvinnlig omskärelse eller könsstympning.


 11. Flera svenska översättningar av Koranen har gjorts av svenska orientalister.


 12. I både Koranen och Bibeln är olivkvisten en symbol för fred, kärlek och fest.


 13. Även livets, jordens och universums skapelse och utveckling skildras i Koranen:.


 14. Koranen kan läsas med flera olika lässtilar (qira'at) baserade på olika dialekter.


 15. Koranen anses vara det underverk som ska övertyga icke-muslimer att acceptera islam.


 16. Liksom i den judeokristna dekalogen är förbudet mot andra gudar det viktigaste i Koranen.


 17. Vissa muslimska lärde har föreslagit att personen Dhul-Qarnayn i Koranen är Kyros den store.


 18. Al-Layl (arabiska: الليل, "Natten") är den nittioandra suran i Koranen med 21 verser (ayah).


 19. De är vanligtvis kortare och med relativt korta verser, och hamnar ofta längre bak i Koranen.


 20. Dessutom uppmanas muslimer i Koranen (41:37) att inte dyrka solen eller månen, utan deras skapare.


 21. Där hittade polisen ett exemplar av Koranen på engelska, ”öppen på en sida som beskrev martyrskap”.


 22. Inom islam betecknas Koranen även som "Sista testamentet", "Boken", "Guds bok" och "Uppenbarelsen".


 23. Jesus är den enda personen i Koranen som benämns som helt syndfri, något som inte ens Muhammed kallas.


 24. I Koranen finns berättelser från evangelierna medtagna i något annorlunda form och ibland med tillägg.


 25. Att vanhelga islam eller den heliga skriften Koranen är brott som är förenat med dödsstraff i Pakistan.


 26. Muhammed betecknas i Koranen som den siste i en lång rad med profeter som Gud har sänt till människorna.


 27. Christoph Luxenberg är en anonym forskare som anser att Koranen delvis går tillbaka på syriska förlagor.


 28. I Koranen finner man förutom de regler som ska gälla för islam som religion även hur man ska leva som muslim.


 29. Det har på senare tid gjorts en del försök att förklara världens, universums och livets skapelse utifrån Koranen.


 30. Koranen är även en bok som man läser, reciterar och begrundar för andaktens och den personliga upplevelsens skull.


 31. Denna vilja uttrycks av de villkor som slås fast i Koranen och Sunna och den därtill sammanhörande lagstiftningen.


 32. Sharia var huvudsakligen baserat på Koranen och hadith och delvis hämtat från arabiska stamlagar och marknadslagar.


 33. Koranen ses av muslimer som en bekräftelse av det som förkunnats av alla föregående profeter för världens alla folk.


 34. Vördnaden för Koranen är stor hos muslimerna, även för det enskilda bokexemplaret som inte får behandlas respektlöst.


 35. I Koranen finns dessutom regler beträffande juridiska och ekonomiska frågor som till exempel förbud mot lån mot ränta.


 36. Eftersom det inte finns någon textkritisk utgåva av Koranen har det varit svårt att fastställa den ursprungliga texten.


 37. Inget hindrar den bahá'í-troende att läsa Bibeln, Koranen eller andra skrifter som uppenbarats av tidigare gudsmanifestationer.


 38. Däremot betonas det i Koranen att det endast är med Guds hjälp och tillåtelse som dessa, och andra profeters, mirakel kunde utföras.


 39. Koranen (arabiska: القرآن, al-Qurʾān, "recitationen") är islams heliga skrift, även kallad al-Qurʾān ul-Karīm, "den ädla recitationen".


 40. Inom islam är området heligt, med motiveringen att det var härifrån profeten Muhammed steg upp mot himlen för att ta emot Koranen av Gud.


 41. Koranen (profeten Muhammeds uppenbarelser) och Sunna (berättelser om Muhammeds åsikter, tankegångar och beteende) ligger till grund för islam.


 42. Det är inte ovanligt att man hedrar de avlidna med besök på begravningsplatserna och då läser verser ur Koranen och lägger blommor på gravarna.


 43. Koranen är grundval för sharia, den religiösa lagen inom Islam, som beskriver hur muslimska samhällen bör formas i enlighet med Islams principer.


 44. Himlen har i Koranen ofta innebörden "universum", "världsallt" och pluralformen ("himlarna") kan beteckna "kosmiska system" eller "stjärnsystem".


 45. Språkbruket i Koranen är enligt en modern feministisk tolkning i stora delar androcentriskt, det vill säga den riktar sig i första hand till män.


 46. De dokumenterade uppenbarelser som formade Koranen under Muhammeds tillsyn sammanställdes sedan i bokform under den första kalifen Abu Bakrs tid.


 47. Ideal som härrörde från upplysningen och marxismen hade ett ringa inflytande i denna händelseutveckling, och i stället hämtades argument från Koranen.


 48. Enligt Koranen sura 30 (Ar-Rūm, "Bysantinerna"), vers 30, är fitrah den ursprungliga och inneboende mänskliga "naturens norm" som varje nyfött barn delar:.


 49. Koranen är uppenbarad på arabiska (Koranen 20:113) och översättningar räknas inte som själva Koranen i sig, utan som tolkningar av dess mening och budskap.


 50. Avståndstagandet är ytterst grundat på Gamla och Nya testamentet samt Koranen, som förbjuder eller avråder från nakenhet, sex utanför äktenskapet och onani.

Föregående och nästa ord i databasen

‹‹ Konrad Korea ››

Allmänt om våra exempelmeningar

Exempelmeningarna för ordet Koranen som vi presenterar på denna webbplats kommer från olika officiella källor. Till exempel är en av våra källor artiklar på Wikipedia som klassificeras som åtminstone bra artiklar. Men vi använder också nyhetsartiklar, böcker och andra generiska texter för att samla exempel meningar om hur ordet "Koranen" kan användas i en mening. Till höger om varje mening hittar du en länk ut-pil som skickar dig till källan till meningen, där du kan komma åt hela texten och sammanhanget för den presenterade exempelmeningen. Detta kan vara användbart eftersom vissa ord ibland kan vara svåra att förstå utifrån enbart en mening, medan hela artikeln eller texten kan hjälpa dig att få insikt om hur du använder "Koranen" i ett större sammanhang.