Exempelmeningar.nu

Exempelmeningar till anlade

Här kan du hitta en stor uppsättning exempelmeningar till ordet anlade, det vill säga meningar som illustrerar hur man kan använda ordet anlade i en mening. Att se hur ett ord används i en mening kan hjälpa till mycket med förståelsen kring vad ordet betyder, och i vilka sammanhang man kan använda "anlade".

Anlade i en mening

Här nedanför hittar du exempelmeningar till ordet anlade.


 1. Senare anlade Kristian IV en ny skans på Tinganes.


 2. Trump anlade sedan en funderande pose uppe på scenen.


 3. Därför anlade han en botanisk mönsterträdgård på Södermalm.


 4. På hösten 1719 anlade kapten Ahlstedt också ett kanonbatteri på ön.


 5. På Hisingen anlade han, med hjälp av holländare en ny stad, Göteborg.


 6. De förvärvade betydande landområden samt anlade plantager och faktorier.


 7. År 1755 anlade rådmannen Emanuel Bagge ett pipebruk, som även det brann 1767.


 8. Från och med 1920-talet anlade flera bensinföretag privata sidospår runtom Goulburn.


 9. Under andra världskriget anlade federala regeringen en ammunitionsfabrik vid Argyle.


 10. Flera sågverk anlade träsliperier, och den första sulfitfabriken byggdes 1896 i Frånö.


 11. De franska nybyggarna byggde en fästning på ön Serigipe och anlade en by på fastlandet.


 12. På 1820-talet upplevde ön en kunglig epok, när Karl XIV Johan anlade lustslottet Rosendal.


 13. Vallens inre brant kläddes med 7 000 träpålar, och man anlade nya raveliner utanför vallen.


 14. I Bergslagen anlade han statliga järnbruk, och de första vallonerna invandrade under denna tid.


 15. De kom att kallas bandeirantes, eftersom de förde med den portugisiska flaggan anlade befästningar.


 16. I Hosjön anlade Carlfors Sågverksbolag och Kopparfors varsin såg, färdigställda 1859 respektive 1861.


 17. Samtidigt som man byggde dessa gator anlade man även en väg, Tinghúsvegur, i den östra delen av staden.


 18. År 1885 anlade ägarna av Baggböle sågverk en ångsåg på sin lastageplats, det som blev Holmsunds sågverk.


 19. Han byggde sitt gyllene palats på platsen och anlade en konstgjord sjö omgiven av paviljonger och trädgårdar.


 20. Kulturen anlade fångstmarksgravar i fjällnära områden ned till Dalarna, från 200 f.Kr och under hela järnåldern.


 21. Sandvikssågen köptes 1915 av Mo och Domsjö AB, som anlade ett nytt och större sågverk, ett nytt hyvleri med mera.


 22. Bolaget ordnade stadsplan, byggde vägar, drog fram vatten och avlopp samt anlade så småningom en järnvägsstation.


 23. Den 1 mars 1565 anlade Estácio de Sa i närvaro av fader Manuel da Nóbrega staden São Sebastião do Rio de Janeiro.


 24. Den gamla samiska samhällsstrukturen förändrades sedan i grunden när Karl IX anlade kyrkplatser i lappmarkerna 1607.


 25. De anlade också handelsstationer längs Rock River och norr om Milwaukee samt längs Illinoisfloden och Kankakeefloden.


 26. Året därpå anlade bolaget en kanal i Torsång parallellt med Lillälven, för att underlätta flottning från Dalälven till Runn.


 27. Andra bruk köpte de, eller anlade själva, för att ha kontroll över hela produktionskedjan och som en investering i fast egendom.


 28. De utvecklade bruken tekniskt samt byggde herrgårdar, anlade parker och skapade brukssamhällen, som de i Söderfors och Forsmark.


 29. Svenskarna anlade därefter även Fort Nya Korsholm som tjänade som knutpunkt för handeln med Minquasfolket kring Schuylkillfloden.


 30. Inte långt från älvens mynning, i nuvarande Östra viken anlade så Astrup och Sörensen 1869 ett sågverk, vilket invigdes året därpå.


 31. Kvarteret Cepheus sanerades genom Samfundet Sankt Erik åren 1934-1970, då revs gårdshusen och man anlade Gamla stans enda större park.


 32. Dessutom anlade flera godsägarfamiljer villor i anknytning till parken, bland andra familjerna Trolle, Dücker, Hamilton och Wedderkopp.


 33. Hamnområdet utvecklades när ägarna till Baggböle sågverk i slutet av 1840-talet anlade en lastageplats vid Småholmssundet och kallade den för Holmsund.


 34. Han lät även förse Berlin med en ny författning 1747, utvecklade handeln genom kanalbyggen och anlade industrier som sidenväverier och kattunstryckerier.


 35. USA anlade en militärbas i bukten och efter terrorattackerna 2001 beslutade den dåvarande presidenten George W Bush att bygga ett fängelse för terrorister.


 36. Det är okänt när borgen började byggas, antagligen var det mellan 1299 och 1304 under kung Håkon Magnusson, som också anlade Bohus fästning och Vardøhus fästning.


 37. På hösten 1792 lämnade Mackenzie och hans följeslagare Fort Chipewyan och paddlade uppför Peace River, där de anlade en bas senare kallad Fort Fork där man tillbringade vintern.


 38. Han anlade Korsholms slott i närheten av den nuvarande staden Vasa och styrde därifrån området kring Norra Kvarken och Bottenviken som ett samlat slottslän, kallat Korsholms län.


 39. I samband med danska försök att spärra älven mellan numera landfasta ön Lilla Billingen och udden Rya Nabbe 1644, anlade de också tillfälliga kanonbatterier, på båda sidor av Göta älv, som skydd för spärren.


 40. År 1906 köpte företaget fastigheterna Rosenholm och Rosenberg i Skogstorp, Eskilstuna kommun och anlade ett varmvalsverk där Rosenbergs bruk tidigare legat samt också Kraftstationen i Skogstorp i Hyndevadsån.


 41. Tamms kanal är en kanal i Hälsingland med slussar för ångbåtstrafik som Per Adolf Tamm anlade för att underlätta frakten av järnmalm från östra Svealand via Bottniska viken till sina masugnar vid Dellensjöarna.


 42. Den gav en utblick mot socknens och kungsgårdens mest sårbara sida, havsfjärdarnas inlopp i socknen från öster, där man under medeltiden också anlade ett omfattande system av yttre försvarsanläggningar; se nedan.

Synonymer till anlade

Ett annat sätt att förstå bättre hur ett ord kan användas är att granska vilka synonymer det har, samt hur dessa synonymer kan användas. Exempelvis har ordet anlade följande synonymer: etablerade.

Föregående och nästa ord i databasen

‹‹ ankrat anlades ››

Allmänt om våra exempelmeningar

Exempelmeningarna för ordet anlade som vi presenterar på denna webbplats kommer från olika officiella källor. Till exempel är en av våra källor artiklar på Wikipedia som klassificeras som åtminstone bra artiklar. Men vi använder också nyhetsartiklar, böcker och andra generiska texter för att samla exempel meningar om hur ordet "anlade" kan användas i en mening. Till höger om varje mening hittar du en länk ut-pil som skickar dig till källan till meningen, där du kan komma åt hela texten och sammanhanget för den presenterade exempelmeningen. Detta kan vara användbart eftersom vissa ord ibland kan vara svåra att förstå utifrån enbart en mening, medan hela artikeln eller texten kan hjälpa dig att få insikt om hur du använder "anlade" i ett större sammanhang.